Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Loodgietersbedrijf K. Wijntjes.

Artikel 1- Definities

 1. Gebruiker van de algemene voorwaarden: Loodgietersbedrijf K. Wijntjes, hierna te noemen: gebruiker.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die de opdracht heeft gegeven werkzaamheden te verrichten of iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot aanneming van werk is aangegaan en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechts verkrijgende(n).
 3. Werkzaamheden: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de gebruiker overeengekomen werkzaamheden of die door gebruiker uit anderen hoofde verricht worden en daarbij door de gebruiker geleverde materialen.

Artikel 2- Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever en gebruiker. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en na schriftelijk bevestiging van de gebruiker.
 3. De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met gebruiker, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Slechts een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard clausule op het briefpapier of iets dergelijks is hiervoor niet voldoende.
 4. Indien 1 of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet van toepassing zonder gevolgen voor de rechtskracht van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Het door de opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door gebruiker als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de opdrachtgever worden gehanteerd, totdat de opdrachtgever gebruiker schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 3- Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen of offertes zijn tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend. Gebruiker is eerst gebonden, nadat zij de opdracht heeft bevestigd. Indien een aanbieding is aanvaard, heeft gebruiker het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Het aanbod omvat een beschrijving van de te verrichte werkzaamheden. De door gebruiker bij de aanbieding of offerte verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algehele weergave.
 3. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvorming methode: aanneming of regie.
 • Prijsvorming methode aanneming: opdrachtgever en gebruiker komen een vast bedrag(aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
 • Prijsvorming methode regie: gebruiker doet nauwkeurig opgave van de prijsfactoren(onder andere het uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Desgewenst geeft gebruiker een indicatie over de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
 1. Indien er sprake is van een overeenkomst van opdracht c.q. regie(op basis van gewerkt uur), dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door gebruiker gewerkte uren, evenals de daadwerkelijk door gebruiker gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 2. De prijzen die gelden op de dag van aflevering worden in rekening gebracht. Indien de kosten van de benodigde materialen na de aanbieding of offerte of totstandkoming van de overeenkomst 1 of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen van gebruiker zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondervinden, is gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks opdrachtgever het recht geeft op gehele of gedeeltelijke  ontbinding van de overeenkomst, tenzij gebruiker uitdrukkelijk ermee instemt.
 3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever naar redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien gebruiker voorbereidingswerk dient te treffen voor het maken van een aanbieding of offerte en deze niet tot een door gebruiker aanvaarde opdracht leidt, worden deze werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden de desbetreffende factuur te voldoen.
 5. De van het aanbod of offerte deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door gebruiker of in zijn opdracht zijn vervaardigt, blijven eigendom van de gebruiker.
 6. Het aanbod bevat de betalingswijze.

Artikel 4- Verplichtingen Gebruiker en Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De gebruiker zal de werkzaamheden goed, deugelijk, naar beste inzicht, overeenkomstig de bepalingen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de gebruiker, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien noodzakelijk-voor zover de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist-, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derde zonder bericht aan of overleg met opdrachtgever.
 3. De overeenkomst dient te worden uitgevoerd binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht wordt bespoedigt door opdrachtgever kunnen overwerk en alle daaruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 4. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van gebruiker, tenzij dit te wijten is aan haar schuld of opzet, welke door opdrachtgever bewezen dient te worden.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat ten gevolge van gebruiker onbekende omstandigheid of vanwege een omstandigheid dat opdrachtgever had dienen te melden, dat uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is, wordt de overeenkomst zodanig gewijzigd zodat uitvoering mogelijk is of gebruiker heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en alle daaruit vloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5- Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken(opslagruimte, aan-en afvoer van materialen, voldoende toilet-en schaftgelegenheid, geen werkzaamheden van derden die geen betrekking hebben met de overeenkomst i.v.m. hinder en schade e.d.)
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor dat de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen(zoals vergunningen en ontheffingen) en de door opdrachtgever voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van opdrachtgever en dient kosteloos aan de gebruiker ter beschikking staan, tevens dient opdrachtgever zorg te dragen voor aansluitmogelijkheden.
 4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker horen, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van gebruiker daarvan geen hinder of vertraging ondervindt. Indien er spraken is van hinder of vertraging door opdrachtgever of derden veroorzaakt, kan gebruiker deze kosten in rekening brengen. Opdrachtgever is dan deze kosten aan gebruiker verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
 5. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Het niet verschaffen of verzwijgen van informatie dat de gebruiker had dienen te weten c.q. onvolledigheid van de geleverde gegevens door de opdrachtgever;
 • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 6- Meer-en minder werk.

 1. Gebruiker zal op verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven wijzigingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk in rekening te brengen van opdrachtgever.
 2. Meerwerk door omstandigheden die gebruiker niet had kunnen voorzien en welke opdrachtgever wist of behoorde te weten komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is deze kosten aan gebruiker verschuldigd.

Artikel 7- Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schade is veroorzaakt door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld van gebruiker met een maximum van het bedrag van door de door gebruiker te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan, in het geval de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen of als gevolg fouten in tekeningen en/of technische gegevens waarvan gebruiker op eigen initiatief of door instructies van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.
 3. In alle andere gevallen is iedere aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag zij te zake van haar verzekeringmaatschappij krijgt uitgekeerd.
 4. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 5. Indien derden op de werkplaats zijn, die zich niet bezig houden met de overeengekomen werkzaamheden met gebruiker, is gebruiker gerechtigd het werk stil te leggen. Indien opdrachtgever aandringt om de werkzaamheden te hervatten, vervalt zijn recht op garantie van de geleverde werkzaamheden. Dit is het verlengde van artikel 5 sub a van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook die opdrachtgever oploopt bij het betreden van de werkplaats, tenzij het te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruiker en opdrachtgever toestemming heeft de werkplaats te betreden. Opdrachtgever dient met alle voorzichtigheid en oplettendheid de werkplaats te betreden.
 7. Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van gebruiker, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadeging heeft gebruiker het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan door het hanteren van gereedschappen of materialen van opdrachtgever.
 8. Gebruiker is nimmer verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 8- Overmacht

 1. In het geval van overmacht aan de zijde van gebruiker is de gebruiker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten of schade. Tevens ontslaat in geval van overmacht de gebruiker van de overeengekomen termijn of uitvoeringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schade en intresten kan doen gelden.
 2. Gebruiker zal in geval van overmacht de opdrachtgever onverwijld daarvan mededeling doen. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling 8 dagen het recht te annuleren, echter met de verplichting gebruiker het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en andere tot dan gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 9- Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd opdrachtgever mondeling of schriftelijk de mededeling van gebruiker heeft ontvangen dat het werk voltooid is.
 2. Indien er een datum voor oplevering is overeengekomen, dan dient die datum als richtlijn. Het werk wordt op of omstreeks deze datum opgeleverd. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de richtdatum, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10- Betaling

 1. Indien de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekken over een periode langer dan twee weken of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van gebruiker daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. De gebruiker is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen. Indien opdrachtgever deze zekerheid niet kan bieden of weigert, is gebruiker gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is. Opdrachtgever dient dan de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden aan gebruiker.
 2. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuur datum te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien betaling na 14 dagen nog steeds achterwege is gebleven door opdrachtgever dan is hij rechtswege in verzuim zonder verdere ingebrekestelling met alle gevolgen van dien.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de gebruiker zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft opdrachtgever de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten.
 5. In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijke aansprakelijk voor de betaling van alle uitgevoerde werkzaamheden.
 6. Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke gebruiker dient te maken ter incassering van haar vordering, is opdrachtgever aan haar verschuldigd. Gebruiker dient tenminste1 aanmaning te sturen naar opdrachtgever, indienbetaling na 14 dagen achterwege blijft, voordat vordering ter incasso wordt uitbesteed.
 7. Een klacht ten aanzien van verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden en andere werkzaamheden niet op.
 8. Opdrachtgever dient betalingen te verrichten zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op gebruiker.
 9. Gebruiker heeft het recht de wettelijke rente te vorderen in geval  van verzuim van de opdrachtgever.

Artikel 11- Klachten en Garantie

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing na de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker
 2. Gebruiker zal de werkzaamheden als nog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.Dit laatste dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan gebruiker.
 3. Gebreken aan een deel van het geleverde geeft opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele prestatie dan wel overeenkomst.
 4. Voor geleverde producten is gebruiker nimmer gehouden een verregaande garantie te verstrekken dan door de fabrikant van de geleverde goederen aan gebruiker verstrekte garantie.
 5. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van gebreken of klachten ontbinding van overeenkomst kunnen vorderen, noch na afloop van de garantie periode.
 6. Op nieuwe daken en zinkwerk zit een garantie periode van 10 jaar op materiaal en arbeid.
 7. Zinkaansluitingen die we moeten maken die we niet kunnen solderen omdat het zink waar we moeten op aansluiten te oud is en reparaties op oude daken vallen buiten de garantie.
 8. Het geleverde geheel nieuwe installatie werk zit 2 jaar garantie op materiaal en arbeid.
 9. Ontstane scheuren door krimpen en uitzetten van verschillende materialen vallen niet onder de garantie.
 10. Als er werkzaamheden worden verricht door derden aan opgeleverd werk van gebruiker komt de garantie te vervallen.

Artikel 12- Eigendomsbehoud

 1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de nog niet verwerkte en verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Gebruiker is ten alle tijde bevoegd de geleverde goederen bij de opdrachtgever of dien houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgevers zijn verplichting jegens gebruiker niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe medewerking te verlenen, zulks op straffe van een dwangsom van €250,- voor iedere dag dat hij in gebreke blijft.
 3. Indien de werkzaamheden volledig uitgevoerd wordt door derden(aannemen of regie werk) in opdracht van gebruiker worden de volledig kosten betaald wanner opdrachtgever akkoord is met de oplevering en zijn betaling heeft voldaan aan gebruiker.

Artikel 13- Geschillen + Toepasselijk recht

 1. Op alle overenkomsten tussen gebruiker en opdrachtgevers die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigt of aangevuld, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Werkzaamheden die geheel uitgevoerd worden door derden in opdracht van gebruiker worden uitbetaald als opdrachtgever het werk goedgekeurd heeft en zijn betalingen heeft voldaan.